"nødlidende" traduzione inglese

DA

"nødlidende" in inglese

DA nødlidende
volume_up
{aggettivo}

nødlidende (anche: fattig, trængende)
volume_up
needy {agg.}
Nødlidende befolkninger i hele verden er henvist til de midler, som blev bestemt til dem.
Throughout the world, needy people are dependent on the resources which were set aside for them.
Det sker på bekostning af den nødlidende befolkning, men det sker også på bekostning af min samvittighed.
That penalizes the needy population, but it offends my own conscience too.
Beslutningen om at beskatte gaver er i strid med selve tanken om at hjælpe de nødlidende.
The decision to tax gifts runs counter to the very notion of helping the needy.
nødlidende
nødlidende (anche: forarmet, hjemløs)

Esempi di utilizzo "nødlidende" in Inglese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

DanishDer skal etableres en sikker og konstant forsyning af nødhjælp til de nødlidende.
There must be a safe and consistent delivery of humanitarian aid to those in need.
DanishVi retter vores hjælp mod de områder, hvor den største koncentration af nødlidende findes.
We are directing our assistance to areas with the largest concentration of people in need.
DanishDet forekommer i øjeblikket nødlidende, hvilket vækker bekymring blandt lokale myndigheder og blandt ngo ' erne.
This is a major concern of local communities and non-governmental organisations.
DanishMængden af nødhjælp, herunder fødevarer, synes en dråbe i den nødlidende befolknings ocean.
The masses of humanitarian aid, including food, seem to be a drop in the ocean for the people who are desperately in need.
DanishNår vi giver udtryk for vort mishag, skal vi være påpasselige med ikke at straffe den nødlidende befolkning i Belarus yderligere.
In expressing our displeasure, we have to be careful not to punish any further the suffering people of Belarus.
DanishDet er ikke de fremmede immigranters, herunder nødlidende medmenneskers, interesser, vi primært har for øje.
It is not the interests of foreign immigrants, including those of our fellow human beings in distress, that we primarily have in mind.
Danishundertryk ikke Enker og faderløse fremmede og nødlidende og tænk ikke i eders Hjerter ondt mod hverandre!
And oppress not the widow, nor the fatherless, the stranger, nor the poor; and let none of you imagine evil against his brother in your heart!
DanishPengene skal altså bruges til at skabe nye muligheder og ikke til unødigt at forlænge nødlidende sektorers lidelser.
It follows that the funds should be used to create new opportunities, rather than to needlessly prolong the suffering of insolvent sectors.
DanishDet er nemlig ikke kun til skade for den nødlidende befolkning i Kosovo, men også til skade for vores Unions anseelse hos vores borgere.
For this not only harms the suffering people of Kosovo; it also damages the reputation of our Union among its citizens.
DanishDer er også risiko for, at korruption kan hindre, at den nødlidende befolkning fuldt ud drager fordel af den internationale hjælp.
There is also the danger of corruption, which may also prevent all the international aid reaching the people it is actually intended for.
DanishDe særligt nødlidende foderproducerende bedrifter får slet ikke noget ud af det, hvis vi reducerer hektarstøtten til markafgrøder.
Cutting back the per hectare payments for arable crops does not do anything at all for the forage growers, who are particularly hard hit.
DanishDen største vanskelighed består i at få adgang til de nødlidende befolkningsgrupper, hvilket kræver et tæt samarbejde med Afghanistans nabolande.
The main difficulty is access to the people in need, which requires full cooperation from Afghanistan's neighbouring states.
DanishLad mig endnu en gang understrege, at Kommissionen regner med Europa-Parlamentets støtte til at hjælpe de nødlidende lande og befolkninger.
Trust funds with the countries concerned, based either on UN and/ or World Bank trust fund formulae, may be a good answer to this concern.
DanishVi må heller ikke glemme at yde humanitær bistand til den somaliske befolkning med henblik på at hjælpe fordrevne borgere og nødlidende lokalsamfund.
We also must not forget to provide the Somali people with humanitarian aid, aimed at helping the displaced and communities in need.
DanishVi må ikke ende med at udarbejde love, som beskytter potentielt dårlige ledere og støtter nødlidende selskaber.
It must be to ensure efficient flow in capital markets; and we must not end up by producing legislation which protects potentially inefficient managers and props up failing companies.
DanishVi må specielt stå fast i forslaget om en europæisk flygtningefond og i spørgsmålet om øgede fællesskabsressourcer til modtagelse af de nødlidende.
In particular, we must stand firm over the proposal relating to a European fund for refugees and for increased Community resources directed at those in need.
DanishGuinea-Bissaus befolkning må kommes til hjælp, og derfor skal den humanitære hjælp styrkes, ligesom det skal sikres, at den når ud til de nødlidende.
The people of Guinea-Bissau desperately need help, and this means strengthening humanitarian aid and ensuring that aid actually reaches the people who need it.
DanishDag for Dag skal du give ham hans Løn så at Solen ikke går ned derover thi han er nødlidende og venter med Længsel derpå.
At his day thou shalt give him his hire, neither shall the sun go down upon it; for he is poor, and setteth his heart upon it: lest he cry against thee unto the LORD, and it be sin unto thee.
DanishAfghanistan er et af de fattigste og mest nødlidende lande i verden, og det er et skræmmende signal, hvis hjælpearbejdere angribes på grund af deres tro.
Afghanistan is one of the poorest and neediest nations in the world and it sets a very frightening precedent if aid workers are attacked because of their faith.
DanishHer er det nødvendigt med en hurtig og ubureaukratisk afvikling, for kun hvis hjælpen når hurtigt og rettidigt ud til den nødlidende befolkning, kan den redde liv.
Here we need to ensure it is delivered rapidly and minus the bureaucracy, because aid can only save lives if it reaches the suffering people rapidly and in time.