"bestraebe os" traduzione inglese

DA

"bestraebe os" in inglese

Consulta le frasi di esempio per vedere il contesto in cui "bestraebe os" viene usato.

Traduzioni simili a "bestraebe os" in inglese

os pronome
English

Esempi di utilizzo "bestraebe os" in Inglese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

DanishVi bør bestræbe os på at følge dette eksempel og overvåge udviklingen løbende.
We should strive to follow this example and to monitor it on a continual basis.
DanishDet vil vi bestræbe os på som minimum indtil afslutningen af vores formandskab.
We will continue our efforts, to the end of our presidency at the very least.
DanishVi vil helt bestemt bestræbe os på at have dette for øje i formandskabets arbejde.
We will certainly endeavour to bear it in mind in the work of the presidency.
DanishVi skal i fællesskab bestræbe os på at gøre noget mod dette børnemisbrug.
We must endeavour together to take action against this exploitation of children.
DanishVi må dog bestræbe os yderligere på at opfylde vores aftaler med Tyrkiet.
We must in any case make further efforts to fulfil our arrangements with Turkey.
DanishSå vi vil bestræbe os på at medtage klare målsætninger i post-Bonn-pagten.
Eighty per cent of children have been vaccinated against measles and polio.
DanishVi bør her bestræbe os på at give subsidiaritetsprincippet en bredere forankring.
In so doing, an effort should be made to give the principle of subsidiarity a broader base.
DanishJeg tror på, at vi fremover vil bestræbe os på at trække på positive erfaringer.
I trust that in the course of future work we shall endeavour to draw on positive experiences.
DanishVi bør bestræbe os på at lave en entydig, helstøbt og letforståelig lov.
We should endeavour to create legislation that is clear, consistent and easy to grasp.
DanishJeg synes, emnet er tilstrækkeligt vigtigt til, at vi bør bestræbe os på at nå til enighed.
This issue is so important that we must make an effort to reach a consensus.
DanishVi bør i fællesskab bestræbe os på at minimere de mulige virkninger.
Our joint efforts should be directed to trying to minimise those potential effects.
DanishAt vi skal bestræbe os på at finde en løsning, som også fungerer for de afrikanske befolkninger.
That we must try to find a solution that will also work for the African peoples.
DanishVi skal derfor bestræbe os på at frembringe en form for global samfundsopfattelse.
We must therefore strive to create a kind of global public spirit.
DanishParallelt med det skal vi bestræbe os på, at vores energi skal anvendes mere effektivt.
In parallel, major efforts must be made to ensure that our energy is used more efficiently.
DanishVi vil ikke alene rette fejlene, men bestræbe os på, at disse fejl ikke gentager sig.
We shall not only make the corrections, but ensure that these mistakes do not occur again in future.
DanishOm nødvendigt vil vi dog bestræbe os på at nå til politisk enighed med kvalificeret flertal.
However, if necessary, we shall endeavour to reach political agreement by a qualified majority.
DanishVi vil bestræbe os på at inddrage de nationale parlamenter yderligere i politikudformningsprocessen.
We will seek to involve national parliaments more in the process of policy formulation.
DanishDerfor skal vi bestræbe os på at begrænse anvendelsen mest muligt.
We should therefore strive to limit their use as much as possible.
DanishDet er dette, vi vil bestræbe os på i tiden mellem Pörtschach og Wien.
This is what we will try to do between Pörtschach and Vienna.
DanishOg så mener jeg også, at vi skal bestræbe os på at få nytænkning ind på dette område.
We must bear in mind that, if adults are to learn about a subject, going back to school is not an option.

Impara nuove parole

Danish
  • bestraebe os

Ancora più traduzioni nel dizionario Italiano-Spagnolo di bab.la.