"bestod i at" traduzione inglese

DA

"bestod i at" in inglese

Consulta le frasi di esempio per vedere il contesto in cui "bestod i at" viene usato.

Traduzioni simili a "bestod i at" in inglese

bestå verbo
I preposizione
English
I pronome
English
i preposizione
at particella
English
at congiunzione
English

Esempi di utilizzo "bestod i at" in Inglese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

DanishDet egentlige mandat bestod i at udvikle et sikkerhedskoncept for alle borgere i Europa.
Your actual task was to develop a concept of security for all the citizens of Europe.
DanishHan har gjort det klart, at hans forpligtelse bestod i at frembringe omfattende ændringer.
He has been clear that his commitment has been to produce a radical change.
DanishVores arbejde bestod i at stille forslag om søfolks uddannelse.
Our work involved supplying proposals relating to the training of seafarers.
DanishKompromiset bestod i, at de 14 Essen-projekter blev optaget.
The compromise reached consisted of the inclusion of the fourteen Essen projects.
DanishHans såkaldte forbrydelse bestod i, at han havde talt om det kurdiske folk på verdensfredsdagen.
His so-called crime was that he had spoken about the Kurdish people on World Peace Day.
DanishModet og vidsynet bestod i at fastholde Europas Forenede Stater som mål.
Their courage and foresight consisted of holding fast to the goal of a United States of Europe.
DanishRådet sagde nej og nåede til en salomonisk løsning, der bestod i at sige» vi løser ikke problemet«.
The Council disagreed, however, and said it was a judgement of Solomon.
DanishDet andet centrale mål, som Udvalget om Regionalpolitik havde sat sig, bestod i at genoprette bevillinger til EF-initiativerne.
Our second main objective was to restore appropriations for Community initiatives.
DanishDet endeligt opnåede kompromis bestod i at ændre de pågældende dele af teksten i det oprindelige direktiv.
The compromise solution finally found was to modify the relevant parts of the text of the original Directive.
DanishVi var alle klar over, at opgaven bestod i at ændre Kommissionens forslag i et forsøg på at gøre det mere effektivt.
We all understood that the task was to amend the Commission's proposal in order to make it more effective.
DanishVedrørende de tekniske aspekter kan det siges, at Europa-Parlamentets centrale krav bestod i at tydeliggøre betydningen af en bred udnyttelse.
Parliament's key demand in terms of technical aspects was to insist on the wide use of applications.
DanishDen bestod i at give hver stat ansvaret for på vegne af de territoriale enheder at anlægge sag ved Domstolen.
This would consist of giving each State clear responsibility for taking cases to the Court of Justice on behalf of these territorial authorities.
DanishJugoslaviens forbrydelse bestod i at være det eneste land på Balkan, som ikke anmodede om medlemskab af hverken NATO eller Den Europæiske Union.
Yugoslavia's crime was that it was the only Balkan country that did not ask to become a member either of NATO or of the European Union.
DanishMan burde overveje, om vi stadig befinder os på Peterloo-tiden, hr. kommissær, hvor statens funktion bestod i at skyde strejkende arbejdere.
Surely we are not still living in the days of Peterloo, Mr Commissioner, when the state took it upon itself to shoot at workers who went on strike.
DanishDet andet svage punkt bestod i, at foranstaltningerne til forebyggelse af skovbrande var fjernet, så de i stedet blev henvist til programmerne for udvikling af landdistrikterne.
The second weakness was the sacrifice of the fire prevention measures recommended for rural development programmes.
DanishEn væsentlig svaghed ved det» gamle« EMS bestod i, at det kun var de berørte medlemsstater, der havde ret til at indlede proceduren for tilpasning af valutakurserne.
A major weakness of the 'old ' EMS was that it was up to the Member States involved to initiate the process for adjusting exchange rates.
DanishDet samme gælder vores sekretariat, eftersom vores arbejde som midlertidigt udvalg i høj grad netop bestod i at besøge folk, der var berørte.
The same also applies to our secretariat, since our work as a temporary committee consisted to a significant degree precisely in visiting people who had been affected.
DanishDet første forslag bestod i, at omkostningerne i forbindelse med infrastrukturer blev pålagt vejkøretøjer, hvilket har været et stridsspørgsmål inden for harmoniseringen af omkostninger og afgifter.
The first of these was to charge infrastructure costs to road vehicles, the central issue in the harmonization of costs and taxes.
DanishJeg beklager det, for svarene om medier og diskrimination i medierne, som bestod i at sige, at selvreguleringen var tilstrækkelig - det har fagfolkene sagt til os - er ikke tilfredsstillende.
The point has already been made that the directive to combat racism and discrimination based on ethnic origin was approved in the year 2000 – some four years ago.
DanishUdfordringen i denne aftale bestod i at forbedre kvaliteten af EU-lovgivningen gennem øget fokus på relevans, gennemsigtighed, koordinering samt effektiv gennemførelse fra medlemsstaternes side.
It relates to the long negotiations we have had since the Seville European Council, between Parliament, the Commission and the Council on the issue of better lawmaking.

Impara nuove parole

Danish
  • bestod i at

Cerca altri termini nel dizionario Rumeno-Italiano.