"bestiller" traduzione inglese

DA

"bestiller" in inglese

Consulta le frasi di esempio per vedere il contesto in cui "bestiller" viene usato.

Esempi di utilizzo "bestiller" in Inglese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

DanishPå engelsk siger vi, at " den, der bestiller musikken, også skal også betale den ".
In English we have a phrase: " He who pays the piper calls the tune. "
DanishMen jeg vil foreslå, at De følger fru Napoletanos eksempel og bestiller hotel i god tid.
But I suggest you follow the example of Mrs Napoletano and book early.
DanishDe fleste bestiller allerede tidligt for at være sikre på at få plads i de travle sommermåneder.
Most of them book early to make sure of getting a reservation during the busy summer months.
DanishDer bør stilles information til rådighed, når man bestiller sin billet.
Information should be available when you book your ticket.
DanishRådet bestiller flere og flere ansvarsområder til EU, men vil samtidig betale mindre.
The Council orders more and more powers for the European Union, while being willing to pay less and less for them.
DanishVi bestiller rejsen i vores by eller landsby, og hvis disse garantifonde fungerer på nationalt plan, er det udmærket.
We book the trip in our own town or village and if the guarantee funds operate at national level that is fine.
DanishVi begynder at købe plader gennem fjernsynet, vi køber tøj gennem Internet, og vi bestiller vores rejse pr. telefon.
We are buying records via television, we buy clothes through the Internet, and we book our holidays by telephone.
DanishDen evaluering, som Myndigheden bestiller, kan ikke tage højde for hele forordningen, da den kun kan være relevant for Myndigheden.
The evaluation commissioned by the Authority cannot address the whole regulation, as it can only be relevant to the Authority.
DanishHvis man nu i industrien på baggrund af vores nye direktiv overvejer at søge om en undersøgelse, er det så muligt, at jeg først nu bestiller en undersøgelse?
If our new directive leads industry to consider requesting a study, is it possible that it is only now that I would commission one?
DanishMen vi ønsker ikke fra vores side at foreskrive det, for hvis vi gør det, så ville alle, der i dag bestiller eller udbyder en dekoder, blive påført enorme økonomiske tab.
But we do not want to dictate it; were we to do so everyone now commissioning or offering decoders would suffer enormous economic disadvantage.
DanishHusk, at kun én pinkode via postkort er gyldig ad gangen, så hvis du bestiller et nyt postkort, mister den tidligere pinkode sin gyldighed, også selv om du til sidst modtager den.
Keep in mind that only one PIN by postcard is valid at a time, so requesting a new postcard will make the previous PIN invalid, even if you do end up receiving it.
DanishNår man i fremtiden bestiller varer eller andre ting via e-handel ved man jo slet ikke længere eller i det mindste ofte ikke, hvor kontraktspartneren på den anden side egentlig har sin forretning.
If, in the future, you order goods or other commodities via electronic commerce, you will have no idea, or, at least, you frequently will not have, of where the company you are dealing with is based.
Impara nuove parole
Danish
  • bestiller

Cerca altri termini nel dizionario Spagnolo-Italiano.