"bestemte områder" traduzione inglese

DA

"bestemte områder" in inglese

Consulta le frasi di esempio per vedere il contesto in cui "bestemte områder" viene usato.

Traduzioni simili a "bestemte områder" in inglese

bestemme verbo
bestemt aggettivo
bestemt avverbio
English
områder sostantivo
område sostantivo

Esempi di utilizzo "bestemte områder" in Inglese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

DanishFor der er bestemte områder, hvor dette stykke lovgivning kunne være blevet bedre.
There are certain areas where this piece of legislation could have been better.
DanishSådanne værdier er ikke begrænset til bestemte geografiske områder.
America was founded on the principle that the free are governed by laws, not men.
DanishLastbilkørsel gennem bestemte områder i Europa vil møde øget modstand.
Driving a lorry through certain parts of Europe will meet with increasing opposition.
DanishVi er endog blevet smidt ud, selvom vi havde fået tilladelse til at komme til bestemte områder.
We have even been expelled from regions we had received authorization to go to.
DanishDerfor kan vi ikke gøre alt med dem og må koncentrere os om bestemte områder.
That is why we cannot do everything we want with it and will have to concentrate on certain areas.
DanishKommissionen har kun initiativret, og slet ikke enekompetence, inden for helt bestemte områder.
The Commission has the right of initiative in certain areas only, and then not exclusively.
DanishI forslaget opfordres alle tre landes myndigheder til at gøre fremskridt på bestemte områder.
The motion calls on the authorities of all three countries to make progress in specific areas.
DanishJeg troede, at det måske kun var bestemte områder af visse lande.
I thought it was perhaps just regions of particular countries.
DanishDen økonomiske og sociale betydning af tobak i bestemte områder skal dog tages i betragtning.
However, the economic and social importance of tobacco in certain regions must be taken into account.
DanishDerfor må man være endnu mere forsigtig, tage ved lære af fortiden og lægge vægt på bestemte områder.
Great care must therefore be taken to learn lessons from the past and to lay emphasis on certain sectors.
DanishHvorfor er mælkeindustrien bange for, at bestemte områder ødelægges ved afkobling af mælkepræmien?
Why does the milk industry fear that decoupling the milk premium will mean certain areas falling by the wayside?
DanishVi foreslår, at vi på bestemte områder nok planlægger nye stillinger, men kun, hvor det er absolut nødvendigt.
We suggest that we make provision for new posts in certain areas, but only where absolutely necessary.
DanishDet er en tradition indført med Amsterdam-traktaten at benytte protokoller til at beskytte bestemte områder.
We have a tradition with the Treaty of Amsterdam of using protocols to protect specific characteristics.
DanishKendsgerningen er jo følgende: EU producerer ikke generelt overskud, derimod producerer det overskud på bestemte områder.
The point is that the EU produces surpluses not across the board, but only in certain sectors.
DanishFå flere oplysninger om, hvordan du udelukker bestemte områder i de geografiske placeringer, du har målrettet mod
Learn how to exclude certain areas in your targeted locations.
DanishEr et udvidet samarbejde på bestemte områder muligt inden for rammerne af Den Økonomiske og Monetære Union?
Is it possible to consider certain enhanced cooperation formulae in the framework of economic and monetary union?
DanishJeg må sige, at Kommissionens indfaldsvinkel er lidt mere ambitiøs, når det gælder bestemte områder og aspekter.
I have to say that the Commission’ s outlook is a little more ambitious in certain fields and in certain aspects.
DanishDet virkelige problem, som Den Europæiske Union har, er, at der stadigvæk er bestemte områder, som skal afgøres ved enstemmighed.
The European Union's true problem is that there are still certain subjects which are subject to unanimity.
DanishSchweiz har således siden 1993 fremsat anmodninger om deltagelse i det indre marked på en række nærmere bestemte områder.
Since 1993, Switzerland has submitted a series of requests to participate in the internal market in specific sectors.
DanishVi må sikre, at vi begrænser fiskeriaktiviteten i bestemte områder og bestemte sæsoner, hvor mængden af ungfisk er stor.
We must ensure that we limit the fishing activity in certain areas and certain seasons where juvenile fish are abundant.

Impara nuove parole

Danish
  • bestemte områder

Cerca altri termini nel dizionario Tedesco-Italiano.