"zlikvidovat" traduzione inglese

CS

"zlikvidovat" in inglese

CS zlikvidovat
volume_up
{verbo}

Nezapomeňme na to, že nezvrácenějším způsobem jak zlikvidovat média, je zavést autocenzuru.
Let us not forget that the most perverse way of eliminating the media is to initiate self censorship.
Všechno, co stojí v cestě evropské integraci, je třeba jakýmikoli dostupnými prostředky zlikvidovat, včetně prostředků právních.
Anything that is opposed to European integration must be eliminated by whatever means possible, including legal means.
Pokud se vládě podaří zlikvidovat terorismus takovými mírovými prostředky, jako jsou tyto, bude její příklad hodný následování.
If the government succeeds in eliminating terrorism by such peaceful means as these, the example will be worth following.
Nebo jak lze bezpečně zlikvidovat 83 milionů vajec denně?
Or, how do you safely smash and dispose of 83 million eggs every day?
Místní orgány, na jejichž území se nacházejí skládky látek tohoto druhu, potřebují finanční pomoc, aby je mohly zlikvidovat.
The local authorities on whose territory the dumps for substances of this type are located require financial aid to be able to dispose of them.

Esempi di utilizzo "zlikvidovat" in Inglese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

CzechZaujetím tohoto postoje jsme pomohli společnou vládu zlikvidovat.
By taking this position, we helped to destroy this joint government.
CzechPříští rok se snad povede zlikvidovat guinejského červa - ve světě zbývá pouhých 35.000
We may see the eradication of guinea worm next year -- there are only 35,000 cases left in the world.
CzechPak Jordánsko, klíčová země, která je zachvácena nepokoji, může zlikvidovat celý mírový proces.
Then Jordan, a key country which is engulfed in turmoil, might blow up the entire peace process.
CzechNezapomeňme na to, že nezvrácenějším způsobem jak zlikvidovat média, je zavést autocenzuru.
Let us not forget that the most perverse way of eliminating the media is to initiate self censorship.
CzechJsme proti tomuto paktu, protože nechceme zlikvidovat pracující, důchodce a nezaměstnané.
We are against this pact, because we do not want to exterminate workers, pensioners and the unemployed.
CzechA přesto se společnost GM velmi arogantně rozhodla zlikvidovat 2 834 pracovních míst.
Yet GM very arrogantly decided to scrap 2 834 jobs.
CzechDestruktivní viry, červi a trojské koně mohou vymazat informace z pevného disku nebo i zcela zlikvidovat systém.
Destructive viruses, worms, and Trojan horses can erase information from your hard disk or completely disable your computer.
CzechDestruktivní viry, červy a trojské koně mohou vymazat informace z pevného disku nebo i zcela zlikvidovat systém.
Destructive viruses, worms, and Trojan horses can erase information from your hard disk or completely disable your computer.
CzechVšechno, co stojí v cestě evropské integraci, je třeba jakýmikoli dostupnými prostředky zlikvidovat, včetně prostředků právních.
Anything that is opposed to European integration must be eliminated by whatever means possible, including legal means.
CzechPokud se vládě podaří zlikvidovat terorismus takovými mírovými prostředky, jako jsou tyto, bude její příklad hodný následování.
If the government succeeds in eliminating terrorism by such peaceful means as these, the example will be worth following.
CzechPane předsedající, abychom zabránili vyplenění populací tuňáků, nemusíme zlikvidovat všechny rybáře, kteří na nich závisejí.
Mr President, in order to avoid the depletion of tuna stocks, we do not need to put an end to the many fishermen that depend upon them.
CzechVěřím, že se jedná o dvě krajnosti: neměli bychom populace tuňáků ani zlikvidovat, ani bychom neměli zničit odvětví, které na nich plně závisejí.
I believe that these are two extremes: neither should we annihilate tuna stocks nor should we destroy the sector that relies completely on it.
CzechZde je typickým příkladem křečovitá snaha řady států střední a východní Evropy zlikvidovat v zemědělství prosperující zemědělská družstva.
A classical example is the strenuous effort by a number of countries in Central and Eastern Europe to liquidate cooperative farms even though they are prosperous.