"promítnout" traduzione inglese

CS

"promítnout" in inglese

CS promítnout
volume_up
{verbo}

promítnout (anche: navrhovat, projektovat, promítat)
Náboje všech známých částic je možné vykreslit ve čtyřrozměrném nábojovém prostoru a promítnout je takto do dvou rozměrů, takže je lze vidět.
The charges of all known particles can be plotted in a four-dimensional charge space, and projected down to two dimensions like this so we can see them.
Jsme schopni jen promítnout morální sílu, a tak když baronka Ashtonová na počátku této rozpravy mluvila opatrně, bohužel u sebe zároveň neměla velký klacek.
We are only capable of projecting moral power, so when Baroness Ashton spoke, very softly, at the beginning of this debate, she unfortunately did not carry a big stick as well.

Esempi di utilizzo "promítnout" in Inglese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

CzechVýsledky tohoto posouzení by se měly promítnout do přípravy nového návrhu nařízení.
The results of this assessment should be considered when drawing up the new draft regulation.
CzechVšechny tyto prvky se budou muset v balíčku, který bychom považovali za vyvážený, promítnout.
All these elements will have to be reflected in a package that we consider balanced.
CzechTuto otázku musíme promítnout do právních předpisů o označování.
We should therefore review that point in the legislation on labelling.
CzechA chtěli jsme se vrátit, promítnout jim ten film a říci: "Podívejte se, to Vy jste to umožnili.
And we wanted to go back and show them the film and say, "Look, you guys made this possible.
CzechZkusme do klimatické politiky promítnout evropské know-how.
Let us try to bring our EU know-how to bear in climate policy.
CzechNaše přání dosáhnout v této oblasti zásadních zlepšení se musí promítnout do následujícího rozpočtového období.
Our desire to achieve great improvement in this field must be reflected in the subsequent budget period.
CzechJak by se to vše mělo promítnout do skutečných čísel?
CzechMáme-li bojovat proti takovýmto jevům, zejména proti lesním požárům, údržba krajiny se musí promítnout do praktických kroků.
There is a need for land maintenance geared to practical steps to combat such phenomena, especially forest fires.
CzechTato rovnováha by se měla promítnout do všech právních předpisů o jednotném trhu, aby tak jednotný trh postupně znovu získal důvěru občanů.
This should be factored into all Single Market legislation, regaining, in the process, citizens' trust.
CzechAbychom tato data a nový časový plán zohlednili, musíme samozřejmě tyto okolnosti promítnout do právních předpisů.
In order to take account of this data and of the new timetable, we must obviously translate these circumstances into legislation.
CzechJak řekl pan předseda Barroso, v roce 2008 musí naše Unie prokázat, že umí krásná slova o boji proti klimatickým změnám promítnout do konkrétních činů.
In 2008, our Union must show, as President Barroso said, that it can turn fine words about combating climate change into action.
CzechSlužby jsou zvlášť významné pro hospodářský růst, jak v Indii, tak v Evropské unii, což se musí promítnout v dohodě o volném obchodu.
Services are particularly important for economic growth, both in India and the European Union, which must be reflected in the free trade agreement.
Czech(RO) Naše rozprava o navrhovaných daňových reformách probíhá za situace, kdy se musí nevyhnutelně promítnout do daňových politik.
(RO) Our debate on the subject of the proposed taxation reforms is taking place in a situation which is inevitably making an impression on fiscal policies.
CzechAby všechny tyto kroky mohly být uvedeny do praxe, je nutné tato práva promítnout do legislativy v celé Evropské unii, jak se uvádí ve zprávě.
Thus, for all this to be transformed into reality, the report calls for these rights to be implemented in legislation across the European Union.
CzechNáboje všech známých částic je možné vykreslit ve čtyřrozměrném nábojovém prostoru a promítnout je takto do dvou rozměrů, takže je lze vidět.
The charges of all known particles can be plotted in a four-dimensional charge space, and projected down to two dimensions like this so we can see them.
CzechPokud mohou tržní subjekty předpokládat, jak bude měnová politika reagovat, lze rychleji promítnout změny v měnové politice do finančních veličin.
If market agents can broadly anticipate policy responses, this allows a rapid implementation of changes in monetary policy into financial variables.
CzechSpecifické geografické rysy těchto oblastí dávají vzniknout různým specifickým problémům, které se musí promítnout do koordinovaných strategií a opatření.
The specific geographic features of these areas give rise to particular problems which must be reflected in coordinated strategies and measures.
CzechDoufáme, že tento stav bude možné promítnout i do nového společného prohlášení o nešíření jaderných zbraní a odzbrojení v souvislosti s listopadovým summitem.
We hope that this can be reflected in a new joint declaration on non-proliferation and disarmament in connection with the summit in November.
CzechPředsednictví je připraveno také i nadále jednat o druhém strategickém přezkumu s cílem promítnout jeho výsledky do závěrů jarního zasedání Rady.
The presidency is also ready to continue discussions of the Second Strategic Review with the aim of reflecting its outcomes in the Spring Council Conclusions.
CzechVzhledem k tomu, že transmise měnové politiky působí se zpožděním, očekává Rada guvernérů, že by se měnová opatření měla promítnout do ekonomiky postupně.
As the transmission of monetary policy works with lags, the Governing Council expects that its policy action will progressively feed through to the economy.