"osobách" traduzione inglese

CS

"osobách" in inglese

Consulta le frasi di esempio per vedere il contesto in cui "osobách" viene usato.

Esempi di utilizzo "osobách" in Inglese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

CzechÚdaje o kontaktních osobách na internetových stránkách zveřejňovány nejsou.
The details of contact persons are not published on the website.
CzechSkupiny o méně než 20 osobách budou spojeny s další skupinou návštěvníků.
Groups of fewer than 20 will be asked to join another group.
CzechNěkteří poslanci ze Strany zelených se věnovali tématu údajů o soukromých podnicích a osobách.
Some members from the Greens Group addressed the subject of data pertaining to private businesses and individuals.
CzechV praxi tato právní úprava hrozí tím, že jakékoliv informace o osobách s jinou sexuální orientací budou nelegální.
In practice, this proposed legislation risks making any information about LGBT issues illegal.
CzechObčané zde naleznou komplexní soubor informací o různých kontaktních osobách v orgánech EU.
Citizens will find a comprehensive compilation of information about the different contact people in the EU institutions.
CzechUmožňuje, aby pracovníci vnitrostátní ochrany hranic a soudní orgány získávaly informace o osobách či věcech.
It allows national border control and judicial authorities to obtain information on persons or objects.
CzechVíme o dvou osobách, jež se zapojily do terorismu.
We know of two who have become involved in terrorism.
CzechPokud hovoříme o rusky mluvících osobách bez lotyšské státní příslušnosti, nemůžeme použít koncept "tradiční menšiny".
When speaking about Russian-speaking non-citizens, one cannot use the concept of a 'traditional minority'.
CzechJakmile budou tyto nejasnosti vyřešeny, myslím, že bychom měli úmluvu MOP o osobách pracujících v domácnosti podepsat.
Once these inconsistencies have been resolved, I believe that we should sign the ILO Convention on domestic workers.
CzechV posledních měsících tato rozprava také ukázala, že debata o osobách zdánlivě samostatně výdělečně činných měla začít již dávno.
What this debate has also shown in recent months is that a debate on ostensible self-employment in Europe is long overdue.
Czech. - (DE) Jako zpravodajka vítám, že Evropský parlament drtivou většinou schválil usnesení o pohřešovaných osobách na Kypru.
in writing. - (DE) As the rapporteur, I welcome the European Parliament's overwhelming endorsement of the resolution on missing persons in Cyprus.
Czech"Ďaur" je turecký hanlivý výraz, který se používal v době Osmanské říše o nemuslimských osobách a osobách netureckého původu.
'Giaour' is a derogatory Turkish expression used during the time of the Ottoman Empire to refer to non-Muslim subjects and those of non-Turkish origin.
CzechKdy bude přijata dlouho očekávaná směrnice o postižených osobách, která přinese postiženým osobám skutečnou a legislativně podloženou rovnost?
When can we expect the long-awaited disability directive that will put real legislative weight behind equality for people with disabilities?
CzechTy jsme určitě měli, a to nejen v osobách našich osobních asistentů a zaměstnanců našich skupin, ale také v podobě vynikajícího sekretariátu.
We certainly had this, not just in the shape of our personal assistants and our group staff, but also, above all, in an excellent secretariat.
CzechTito lidé se v této zemi narodili, nebo zde strávili své životy, a hovoříme o více než 15 % lotyšského obyvatelstva, čili nějakých 372 000 osobách.
These people were born in the country or have spent most of their lives there, and we are talking about more than 15% of Latvia's population, or some 372 000 people.
CzechHovořím zejména o těch lidech, kteří zanechali svých studií, o přistěhovalcích a osobách hovořících pouze jedním jazykem nebo osobách jazykově méně kompetentních.
I am referring in particular to those people who have abandoned their studies, immigrants and those who speak only one language or who are linguistically less competent.
CzechOsobní údaje o kontaktních osobách získané z internetové registrace nebudou na internetových stránkách rejstříku zpřístupněny veřejnosti.
The personal data concerning the contact persons, collected from the web-based registration interface will not be made available for consultation to the European citizens on the Register website.
CzechOdsuzuji veškeré násilí, ale zvláště násilí páchané na osobách, které jsou fyzicky, společensky, ekonomicky nebo citově zranitelnější, jako jsou děti a ženy.
I condemn all violence, but especially that used against those in a more vulnerable position - physically, socially, economically or emotionally - such as children and also women.
Czech. - Paní předsedající, domnívám se, že tato debata je vzhledem k nadcházejícímu schválení úmluvy MOP o osobách pracujících v domácnosti důležitá.
on behalf of the ALDE Group. - Madam President, I think it is important for us to have this discussion in the light of the upcoming adoption of an ILO Convention on Domestic Workers.
CzechPolitika EU zaměřená proti pracující třídě nezávisí na osobách ani na předsedovi Komise, je dána především její skutečnou povahou imperialistické unie kapitálu.
The anti-working class policy of the EU does not depend on persons or on the President of the Commission; it is determined above all by its very character as an imperialist union of capital.

Impara nuove parole

Czech
  • osobách

Inoltre per più traduzioni bab.la mette a tua disposizione il dizionario Italiano-Tedesco.