"opravdu" traduzione inglese

CS

"opravdu" in inglese

CS opravdu
volume_up
{avverbio}

opravdu (anche: doopravdy, vlastně)
volume_up
really {avv.}
Takže, i když by to bylo opravdu úžasné, opět to bylo i opravdu nepraktické.
So, although that would be really, really awesome, again, that's extremely, extremely impractical.
stanovení, že bude evropská soukromá společnost opravdu působit přes hranice.
the stipulation that a European private company really is active across borders.
Spojenci v opravdu pozitivním a ekonomicky životaschopném potravinovém systému.
It allies in a really positive and economically viable food system.
Bude-li navržený systém opravdu zaveden, bude následovat vlna bankrotů.
If the system outlined were actually introduced, a wave of bankruptcies would ensue.
Chtěla bych vyzdvihnout, že jsme opravdu dokázali mluvit jedním hlasem.
I would like to highlight that we actually managed to speak with one voice.
Poté musíme vyvinout společné úsilí, aby se to opravdu mohlo stát skutečností.
Then we must make a joint contribution so that it can actually become a reality.
opravdu (anche: ba, doopravdy, jistě, ovšem)
volume_up
indeed {avv.}
. - Pane předsedající, toto je opravdu mimořádně významná rozprava.
. - Mr President, this is indeed an extremely important debate.
To je opravdu velmi znepokojivé, protože označení nezaručuje bezpečnost.
This is indeed very disappointing because labelling does not guarantee safety.
. - Počítačová trestná činnost je opravdu rostoucí hrozbou.
. - Cybercrime is indeed a growing menace.
Pokud je tato myšlenka opravdu platná, její důsledky jsou významné.
If this idea is truly sound, then the implications are significant.
Opravdu doufám, že tohoto můžeme ve spolupráci s průmyslem dosáhnout.
I truly hope that we can achieve this with the cooperation of the industry.
(EL) Pane předsedající, děkuji komisařce za opravdu podrobnou odpověď.
(EL) Mr President, I thank the Commissioner for her truly detailed reply.
opravdu
Navíc musí být podmíněna tím, že se tyto společnosti opravdu zaměří na inovace.
In addition, it must be conditional on these companies genuinely focusing on innovation.
Je třeba, aby byly opravdu účinné v prevenci porušování předpisů.
They need to be genuinely effective in the prevention of malpractice.
Takto jsme se opravdu posunuli směrem k principu subsidiarity i proporcionality.
As such, we are genuinely moving towards the principles of subsidiarity and proportionality.
(smích) Ne, to jsou vlastně moje kosmetické nohy, ale jsou opravdu nádherné.
(Laughter) No, these are my cosmetic legs, actually, and they're absolutely beautiful.
Paní Berèsová má naprostou pravdu: to, oč jde, je opravdu s konečnou platností vytvořit skutečný vnitřní trh v odvětví investičních fondů.
Mrs Berès is absolutely right: what this is really about is finally creating a real internal market in the investment funds sector.
Skutečnost, že můžete opravdu mít pravidla pro Bukurešť, Londýn a Paříž a pro spotřebitele v těchto městech, je naprosto směšná.
The fact that you can actually have rules for Bucharest, London and Paris and consumers in those places is absolutely ludicrous.
Opravdu, jak si společnost může uchovat skutečnou rovnost, když muži a ženy dostávají za stejnou práci na stejném místě různou odměnu?
Really, how can a society rightly maintain it is equal if men and women receive different pay for the same work in the same place?

Esempi di utilizzo "opravdu" in Inglese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

CzechAle její klan a rodina ji nutili, aby nesoutěžila a byly opravdu proti tomu.
But her tribe and family urged her not to compete and were very much against it.
CzechAle pokud jimi chcete zajistit 100%, musíte mít už opravdu zázračnou baterii.
If you're counting on it for 100 percent, you need an incredible miracle battery.
CzechA opravdu, v roce 1500 je průměrný Číňan bohatší než průměrný Severoameričan.
In fact, in 1500, the average Chinese was richer than the average North American.
CzechJsem opravdu přesvědčen, že téma naší dnešní rozpravy jde za stranickou politiku.
I very much believe that the subject of our debate today rises above party politics.
CzechJe to opravdu velký zdravotní problém, který musíme co nejrychleji vyřešit.
We have here a real health issue, which we must regulate as quickly as possible.
CzechTo, co se přihodilo v Maďarsku v souvislosti s programem LEADER, je opravdu šokující.
What has happened in Hungary concerning the LEADER programme is quite shocking.
CzechVážený pane úřadující předsedo, děkuji Vám a přeji Vám opravdu úspěšné předsednictví.
Thank you, President-in-Office, and best wishes for a very successful Presidency.
CzechByl to pro mě jako pro badatelku v lidské přirozenosti opravdu velký oříšek.
And so this has been a real puzzle to me as a sort of scholar of human nature.
CzechOpravdu musíme být nespokojeni se všemi těmito opatřeními, která se vlečou .
In truth, we must be dissatisfied with all these measures, which are sweeping.
CzechNení to ta nejelegantnější dohoda, ale opravdu zajišťuje Evropě větší demokracii.
It is not the most elegant of agreements, but it does ensure more democracy in Europe.
CzechPodle mého názoru je to poněkud zvláštní závěr a já si nemyslím, že to tak opravdu je.
I find that to be a rather odd conclusion and do not believe it to be the case.
CzechTo, co je teď před námi, opravdu není tak ambiciózní, jak navrhoval Parlament.
What lies before us now, it is true, is not as ambitious as what Parliament proposed.
Czech. - Pane předsedající, dnes zde ve sněmovně opravdu není nuda.
on behalf of the ECR Group. - Mr President, it is very entertaining today in the House.
CzechTak jsem udělal to, co by udělal každý, kdo to opravdu chce ve vědě někam dotáhnout.
So, I did what any person seriously pursuing scientific advancement would do.
CzechJak uvidíte, konverzace se opravdu mění podle toho, kdo je zrovna přítomen.
You'll see, the conversation changes depending upon who's sitting around the table.
CzechŽádná z bangladéšských vlád nedokázala zasáhnout, a to je opravdu ostudné.
Every government of Bangladesh has failed to act and this is a downright disgrace.
CzechČasový rámec je opravdu příliš těsný, a tak by výsledky nebyly příliš vypovídající.
The timeframe is much too short - the results would not stand up very well.
CzechA on opravdu napsal lidem v Londýně: Můžu vidět vaši rentgenovou fotografii?
And, in fact, he'd written the people in London: Could he see their x-ray photograph?
CzechA tady se musím opravdu vrátit k tripartitě a vyzvednout roli obou sociálních partnerů.
Here I must return to the Tripartite and applaud the role of both social partners.
CzechMy to opravdu vítáme, ale požadujeme ujištění, že k tomu skutečně dojde.
We very much welcome that, but we want reassurance that this is exactly the case.