"odejmout" traduzione inglese

CS

"odejmout" in inglese

CS odejmout
volume_up
[odejmu] {verbo}

odejmout (anche: svléct, zbavit)
odejmout

Esempi di utilizzo "odejmout" in Inglese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

CzechChcete mít možnost kontrolovat, regulovat a plánovat - odejmout pacientům moc.
You want to be able to control, regulate and plan - to take the power away from the patients.
CzechRumunské právní předpisy umožňují odejmout rodičovská práva pouze v případě zneužívání.
Romanian legislation provides for parental rights to be revoked only in the case of abuse.
CzechMůže Komise zajistit, aby bylo možné tyto finanční prostředky omezit nebo odejmout či aby bylo možné udělit pokuty a jiné sankce?
Can the Commission ensure that these funds can either be cut off or withdrawn or some fines or other put in place?
CzechPotřebujeme důvěrné formy testování, potřebujeme vzdělávání, potřebujeme porozumění, které je přirozeným důsledkem a může stigma odejmout.
We need confidential testing, we need education, we need the understanding that flows from that and can counter that stigma.
CzechJsem přesvědčen, že role státu v této oblasti je omezená - stát by se neměl pokoušet odejmout rodičům, církvím a školám jejich práva a povinnosti.
I believe that the role of the state in this is a limited one - it should not seek to abrogate the rights and duties of parents, of the churches and of schools.
CzechOpět zde vidíme, že EU, která se snaží odejmout členským státům pravomoci dokonce i v policejních záležitostech, má o demokratické legitimitě velmi podivnou představu.
Once again, we see that the EU, as it seeks to take powers from Member States, even in matters of policing, has a very strange idea of democratic legitimacy.
CzechZaškrtněte políčko Použít vlastní nastavení pro toto zařízení, klikněte na profil barev, který chcete odejmout od vybraného zařízení, a pak klikněte na tlačítko Odebrat.
Select the Use my settings for this device check box, click the color profile that you want to disassociate from the selected device, and then click Remove.