"ode mě" traduzione inglese

CS

"ode mě" in inglese

Consulta le frasi di esempio per vedere il contesto in cui "ode mě" viene usato.

Traduzioni simili a "ode mě" in inglese

ode preposizione
English
pronome
English
aggettivo
English

Esempi di utilizzo "ode mě" in Inglese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

CzechMůj manžel si na rozdíl ode rád s každým snímkem pohraje a upraví ho ručně.
My husband, on the other hand, likes to labor over each shot and adjust them manually.
CzechPaní předsedající, bylo by ode nezdvořilé tuto rozpravu protahovat.
Madam President, it would be bad form for me to prolong the debate excessively.
CzechPokud budete hlasovat ve prospěch, pak ode dostanete omluvu, pane Lehne.
If you vote in favour, then you will receive an apology from me, Mr Lehne.
CzechByl ode asi jen hodinu a půl cesty. ~~~ Vznítil se asi před čtyřmi lety.
It was only about an hour-and-a-half away from me, and it caught fire about four years ago.
CzechTen vzkaz pocházel ode , přitom zároveň zde sedím a hovořím s vámi.
That message has come from me while I am also sitting here talking to you.
CzechNastal čas otázky diskutovat a dostalo se vám několika nepříjemných otázek, mimo jiné i ode .
It was time to discuss issues and you had some tough questions, from me among others.
CzechKoho dalšího můžu potkat, koho neznám nebo kdo se ode tolik liší?"
Who else can I meet that I don't know, or that I'm so different from?"
CzechŘekl: "Tomu, kdo ode převezme nápad, se dostane rady, aniž bych se tak já stal bezradným.
He said, "He who receives an idea from me receives instruction himself, without lessening mine.
CzechZadruhé ode můžete čekat, že budu důkladný a objektivní, ale všiml jsem si některých věcí.
My second point is that you can expect me to be thorough and objective, but I have noticed a few things.
CzechVím však, že ode chcete co nejpraktičtější vyjádření.
However, I know that you want me to be as practical as possible.
CzechBudu na to velmi dbát, protože Parlament to ode očekává.
I will be extremely mindful of that for all the reasons that Members of Parliament would expect me to be.
CzechJeden velký Čech kdysi řekl: "Už nejsem hazardér, všichni ode očekávají, že budu střílet góly; mojí prací je skórovat."
A great Czech once said: 'I am no longer a rookie: goals are expected of me; scoring is my job.'
CzechNa rozdíl ode ale vypadala spokojeně.
The difference between us was that she seemed happy.
CzechDozvídám se od něho více než on ode .
CzechPrávě teď byste si ode koupili počítač.
CzechPane předsedající, v této rozpravě se ode také očekává, že dostanu slovo k projevu jménem Výboru pro regionální rozvoj.
Mr President, in this debate, I am also supposed to be given the floor on behalf of the Committee on Regional Development.
CzechCo ode chce? ~~~ Kdo je to?
CzechNahrávka: Tady je něco ode .
CzechA konečně, bylo to ode ledabylé.
CzechPřed 10-ti lety, když jsem byl v letadle, představil jsem se svému spolusedícímu a řekl mu, co dělám za práci, tak se ode odtáhl.
Ten years ago, when I was on an airplane and I introduced myself to my seatmate, and told them what I did, they'd move away from me.

Impara nuove parole

Czech
  • ode mě

Cerca altri termini nel dizionario Rumeno-Italiano.