"odchod z" traduzione inglese

CS

"odchod z" in inglese

Consulta le frasi di esempio per vedere il contesto in cui "odchod z" viene usato.

Traduzioni simili a "odchod z" in inglese

odchod sostantivo
z preposizione

Esempi di utilizzo "odchod z" in Inglese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

CzechTo nevyhnutelně zapříčiní odchod nadaných lidí z Londýna do zemí mimo EU.
This will inevitably mean a loss of talent from London to countries outside the EU.
CzechTvrdá opatření - zvýšení věku pro odchod do důchodu z 61 na 63 let?
Tough measures: an increase in the retirement age from 61 to 63 years?
CzechProstřednictvím všech těchto opatření a mnohých dalších je možné zastavit odchod obyvatel z venkova.
All of this and much more can halt the population exodus from rural areas.
CzechAni nepředpokládáme hromadný odchod evropských občanů z jejich domovské země do jiného členského státu.
Nor do we expect a big exodus of European citizens from their home state to another Member State.
CzechŽeny musí být chráněny, aby se mohly rozhodnout mít děti, aniž by to pro ně znamenalo odchod z trhu práce.
Women must be protected so that they can choose to have children without having to leave the labour market.
CzechChci se také vyjádřit k nákladům, a to k nákladům na pojištění, které by mohly způsobit odchod některých provozovatelů z trhu.
I also want to refer to the cost, and that is principally an insurance cost, that could cause some operators to leave the market.
CzechJá si nemyslím, že daň ve výši 0,01 % z těchto transakcí by způsobila odchod investorů z největšího finančního trhu na světě.
I do not believe that a tax of only 0.01% on these transactions will cause investors to withdraw from the world's largest financial market.
CzechJe nejvyšší čas vytvořit strategie, jejichž prostřednictvím by bylo možné omezit odchod žen z venkovských oblastí, zejména kvalifikovaných žen.
It is high time strategies were developed to curb the exodus of women from rural areas, particularly women with qualifications.
CzechTyto problémy stále čekají na vyřešení, přičemž hromadný odchod z venkova do měst, které mohou poskytnout lepší životní podmínky, je nezastavitelný.
These issues still await resolution, but meanwhile the exodus from rural to urban areas that can provide better living conditions is virtually unstoppable.
CzechPrezident Gbagbo, který byl ve volbách v Pobřeží slonoviny demokraticky poražen, nebyl po zveřejnění výsledků připraven přijmout svůj odchod z funkce.
Following the election results in Côte d'Ivoire, President Gbagbo - who had been democratically voted out - was not prepared to accept his removal from office.
CzechVšichni víme, že udržitelný vojenský odchod z Afghánistánu není možný, pokud zde nebude existovat civilní rámec pro stabilitu, schopný udržet zemi pohromadě.
We all know that there can be no sustainable military exit from Afghanistan without a civilian framework for stability that can keep the country together.
CzechZa zády britských občanů a bez jakéhokoliv mandátu westminsterské strany zaprodaly svou zemi, i když průzkumy ukazují, že 55 % občanů si přeje odchod z EU.
Behind the backs of the British people and with no mandate, the Westminster parties have sold their country away, while the polls show 55% want to leave the EU.
CzechZadruhé bychom se měli, pane předsedo, zamyslet nad tím, zda je odchod pana bin Alího z politické scény dostatečnou zárukou, že proběhne skutečný přechod k demokracii.
Secondly, Mr President, we should reflect on whether the disappearance of Mr Ben Ali from the political scene is sufficient to guarantee that a real democratic transition will be brought about.

Impara nuove parole

Czech
  • odchod z

Inoltre per più traduzioni bab.la mette a tua disposizione il dizionario Rumeno-Italiano.