"odborný" traduzione inglese

CS

"odborný" in inglese

CS odborný
volume_up
{aggettivo maschile}

odborný (anche: technický)
Pro tyto lidi máme v laboratoři odborný termín.
So there's a technical word for these people in my lab.
Návrh je vysoce odborný, takže mohu jednoduše prohlásit, že jsem hlasoval pro tento návrh.
The proposal is extremely technical, so I shall simply declare that my vote has been favourable to this proposal.
Pan Wögerbauer zdánlivě splňuje všechna odborná kritéria.
It would seem that Mr Wögerbauer meets the technical criteria.
odborný (anche: profesionální)
Je adoptivním rodičům poskytována dlouhodobá odborná podpora?
Do adoptive parents receive continuous professional support?
V úvahu se také bere předchozí odborná příprava, která může snížit délku požadované odborné praxe.
Previous training is also taken into consideration and may reduce the amount of professional experience required.
The professional jury will decide.
Zvláštními podmínkami provozování živnosti jsou odborná nebo jiná způsobilost vyžadované živnostenským zákonem nebo jiným právním předpisem.
The special conditions for operating a trade include the professional or other competences required under the Trade Licensing Act or other laws.
odborný (anche: geniální, zkušený, zručný)
volume_up
expert {agg.}
Jak víte, pokaždé nepanuje odborná shoda v tom, jak toho dosáhnout.
As you know, there is not always expert agreement on the best way to obtain that response.
Odborný dohled je skutečně nezbytný, zejména proto, že program Galileo je pro Evropskou unii prvním programem tohoto druhu.
Expert supervision is in fact necessary, particularly because the Galileo programme is a first for the European Union.
Přesně z toho důvodu a v souvislosti s touto zprávou je politováníhodné si uvědomit, že se květnový odborný seminář s Čínou nekonal.
Precisely because of this, and in connection with this report, it is sad to note that last May's Expert Seminar with China did not take place.
odborný
Potřebujeme odborný personál, který umí rychle a efektivně navrhnout a implementovat programy humanitární pomoci.
We need to have specialist staff who can design and implement humanitarian aid programmes quickly and efficiently.
Podporuje osobní rozvoj a sebeúctu a to je přinejmenším stejně důležité jako pracovní školení, odborná příprava nebo školení podnikatelských zručností.
It fosters personal development and self-esteem, and that is at least as important as specialist, vocational and business skills training.
Vzhledem k nedostatečnosti tradičních vlastních zdrojů EU byla ve výboru SURE zahájena odborná diskuse o nových vlastních zdrojích rozpočtu EU.
In view of the inadequacy of the EU's traditional own resources, a specialist discussion was started in the SURE committee on new own resources for the EU budget.
odborný (anche: odborně provedený)

Esempi di utilizzo "odborný" in Inglese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

CzechNaléhavě žádám komisaře, aby zvolil bezpečný, odborný a na důkazech založený přístup.
I urge the Commissioner to take a sound, scientific and evidence-based approach.
CzechOdborný posudek spočívá v zúčastněných univerzitách a institucích vyššího vzdělávání.
The expertise lies in the participating universities and higher education institutions.
CzechPane předsedající, i já by ráda poděkovala paní Jeggleové za odborný přístup k přípravě těchto zpráv.
President, I too should like to congratulate Mrs Jeggle on her expertise in handling these reports.
CzechJe to odborný žargon a skoro nikdo nerozumí, co to znamená.
That is jargon and hardly anyone understands what it means.
CzechŘadu následujících kroků by měl provést odborný pracovník.
Many of the steps below will need to be performed by them.
CzechVe svém dokumentu zmiňujete pouze flexikuritu a odborný výcvik.
Your document only mentions flexicurity and training.
CzechDruhým klíčovým prvkem je "nezávislý odborný posudek".
The second key element is 'independent expertise'.
CzechZačtvrté si myslím, že mají-li zdravotní informace ovlivňovat rozhodování spotřebitelů, musí mít odborný základ.
Fourthly, I believe that health information must be scientifically based if it is to influence consumers' decisions.
CzechJe proto nezbytné přiblížit všeobecný, odborný a vyšší vzdělávací systém potřebám pracovního trhu.
Therefore, it is necessary to bring the general, vocational and higher education systems closer to the needs of the labour market.
CzechNejhorší bylo, že trpěla alodynií, což je odborný název jevu, který jsem demonstroval na příkladu s pírkem a hořákem.
The worst part was that she had allodynia, the medical term for the phenomenon that I just illustrated with the feather and with the torch.
CzechMusíme pochopit, jak můžeme případně podpořit pracovníky ve zdravotnictví a odborný zdravotnický personál, aby zůstávali ve svých rodných zemích.
We have to see how we might possibly encourage health workers and health professionals to stay in their home countries.
CzechJsem ráda, že Parlament dnes tuto pomoc schválil, což umožní poskytnout propuštěným pracovníkům podporu, zejména pro hledání práce a na odborný výcvik.
I am delighted that Parliament today approved this aid which will enable the workers made redundant to receive help, especially in their job search and for training.
CzechOhledně úlohy konzultačního fóra mají členské státy k dispozici mnoho odborných posudků a nám se zdálo pochopitelné, že takový odborný posudek by mohl být cenný.
On the role of the consultative forum, there is a lot of real expertise available to Member States, and it seemed obvious to us that such expertise could be valuable.
CzechTito lidé trpí kvůli nespravedlivému a zbytečnému zákazu lovu rybího potěru; tento zákaz nemá naprosto žádný odborný základ a nedává ani nejmenší politický smysl.
These people are suffering from an unjust and needless ban on fishing for fry; a ban that has no scientific basis whatsoever and makes not the slightest political sense.