"ochrana životního" traduzione inglese

CS

"ochrana životního" in inglese

Consulta le frasi di esempio per vedere il contesto in cui "ochrana životního" viene usato.

Traduzioni simili a "ochrana životního" in inglese

ochrana sostantivo

Esempi di utilizzo "ochrana životního" in Inglese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

CzechHlavní prioritou musí být ochrana životního prostředí v povodí Dunaje.
The number one priority must be to protect the environment in the Danube basin.
CzechOchrana životního prostředí je příliš důležitá na to, aby byla ponechána levici.
The environment is altogether too important to be left to the Left.
CzechOchrana životního prostředí a finanční blahobyt spotřebitelů se vzájemně nevylučují.
Environmental protection and consumer financial welfare are not mutually exclusive goals.
CzechZaprvé, že prioritou bude ochrana mořského a pobřežního životního prostředí.
Firstly, that priority is given to the preservation of the marine and coastal environment.
CzechTo se zaměří na oblasti jako doprava, hospodářský rozvoj a ochrana životního prostředí.
This will focus on such areas as transport, economic development and environmental protection.
CzechPředmět: Nelegální ukládání odpadu / ochrana životního prostředí prostřednictvím trestního práva
Subject: Waste crime / protection of the environment through criminal law
CzechOchrana životního prostředí je příliš důležitá na to, aby byla ponechána levici.
Environmentalism is altogether too important to be left.
CzechNa druhé straně, mohou být krize a ochrana životního prostředí příležitostí k růstu?
On the other hand, can this crisis, and the defence of the environment, be an opportunity for growth?
CzechOchrana životního prostředí je jednou z priorit Evropské unie.
Environmental protection is one of the European Union's priorities.
CzechDomnívám se, že ochrana životního prostředí a bezpečnost dodávek energií se navzájem nevylučují.
I feel that protecting the environment and security of energy supplies are not mutually exclusive.
CzechJedním z klíčových cílů EU je ochrana životního prostředí.
One of the EU's key objectives is environmental protection.
CzechTrestněprávní ochrana životního prostředí (rozprava)
Protection of the environment through criminal law (debate)
CzechJe nesporné, že prioritu má omezení rizik pro lidské zdraví na co nejmenší míru a ochrana životního prostředí.
It is beyond doubt that minimising risks to human health and environmental protection take priority.
CzechTrestněprávní ochrana životního prostředí (hlasování)
Use of criminal law to protect the environment (vote)
CzechTo umožní, aby ochrana veřejného zdraví a životního prostředí šla ruku v ruce s hospodářským rozvojem.
This will allow the protection of public health and the environment to go hand in hand with economic development.
CzechDokažte, že mimo tento případ je ochrana životního prostředí důležitější než požadavky trhu.
Prove that environmental considerations take priority over the demands of the market in more cases than this single example.
CzechOchrana životního prostředí a rozvoj dopravní infrastruktury jsou velmi důležitými pilíři strategie.
Protection of the environment and development of transport infrastructure are very important pillars of the strategy.
CzechVýzkum, vývoj, udržitelnost, zaměstnanost a ochrana životního prostředí musejí být našimi společnými cíli.
Research, development, sustainability, employment and protection of the environment must be our common objectives.
CzechJsme přesvědčeni, že pojmy trh, hospodářská soutěž a ochrana životního prostředí se vzájemně nevylučují.
We believe that the concepts of the market, competition and protection of the environment are not mutually exclusive.
CzechOchrana životního prostředí před zářením v důsledku zřícení vojenského letadla v Grónsku (petice č. 720/2002) (hlasování)
Environmental protection from radiation following the crash of a military aircraft in Greenland (vote)

Impara nuove parole

Czech
  • ochrana životního

Puoi trovare più traduzioni nel dizionario Italiano-Francese di bab.la.