CS ochrana
volume_up
{femminile}

ochrana
volume_up
protection {sostantivo}
Sítě a služby elektronických komunikací, ochrana soukromí a ochrana spotřebitele (
Electronic communications networks, personal data and the protection of privacy (
Požadavkem je skutečná sociální ochrana a povinná ochrana lidského zdraví a života.
There is a requirement for real social protection and for statutory protection of human health and life.
Neexistuje přece křesťansko-demokratická či socialistická ochrana před požáry!
There is no such thing as Christian Democratic or Socialist fire protection!
volume_up
security {sostantivo}
Bezpečnost, rozvoj a ochrana lidských práv jsou úzce propojeny.
Security, development and the preservation of human rights are closely linked.
Bezpečnost a ochrana jsou v případě těchto služeb pro důvěru uživatelů rozhodující.
The security and safety of such services is vital for user confidence.
To by mělo zvýšit efektivitu na letištích EU, aniž by byla ohrožena ochrana.
This should improve efficiency at EU airports without compromising security.
ochrana (anche: zabezpečenost, záruka)
volume_up
safeguard {sostantivo}
Je to prostě ochrana proti těm, kdo se pokoušejí narušit jednání tohoto shromáždění.
This is simply a safeguard against those who are trying to disrupt this House.
Navíc není třeba zvlášť zdůrazňovat, že trvalý příjem je ochrana proti chudobě.
Moreover, it goes without saying that a steady income is a safeguard against poverty.
Všechna tato opatření musí být navzájem v souladu, aby byla zajištěna ochrana zdraví lidí a chráněno životní prostředí.
All these measures must be complied with to safeguard people's health and protect the environment.
ochrana (anche: obrana)
volume_up
defense {sostantivo}
ochrana (anche: chránič, garda, hlídač, hlídka)
volume_up
guard {sostantivo}
Ochrany nelze dosáhnout právním nástrojem, který nebude kvůli svým mezerám a nedostatkům chránit před možností nedodržení či neexistence ochrany.
It cannot be achieved through a legal instrument that - because of its gaps and flaws - does not guard against the possibility of non-compliance or non-protection.
V dnešním světě neznamená ochrana hranice pouze její fyzickou ostrahu, ale i činnosti vyžadující další znalosti a dovednosti v řadě oblastí.
In today's world, protecting a border does not only involve physically guarding it, but activities requiring additional knowledge and skills in a range of areas.
volume_up
ward {sostantivo}
Ochrana mateřství závisí i na finančním ohodnocení zdravotnického personálu na porodních odděleních.
The protection of motherhood also depends on the remuneration of the medical staff in maternity wards.
volume_up
hedge {sostantivo}
ochrana (anche: protekce, záštita)
volume_up
patronage {sostantivo}
ochrana (anche: záštita)
volume_up
aegis {sostantivo}
ochrana (anche: dohled, silný vliv)
volume_up
tutelage {sostantivo}

Esempi di utilizzo "ochrana" in Inglese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

Czech(PL) Pane předsedající, ochrana lidských práv je obchodní značka Evropské unie.
(PL) Mr President, defence of human rights is the trademark of the European Union.
CzechOchrana divoce žijícího ptactva (Přizpůsobení regulativnímu postupu s kontrolou) (
Adaptation to the regulatory procedure with scrutiny - conservation of wild birds (
CzechPane Assisi, ochrana našich zájmů, nikoliv protekcionismus, je naprosto správná.
Mr Assis, protecting our interests, not protectionism, is absolutely right.
CzechOchrana výsadních pravomocí Evropského parlamentu před vnitrostátními soudy (
Defence of the prerogatives of the European Parliament before the national courts (
CzechOchrana dětí využívajících Internet a další komunikační technologie (rozprava)
Protecting children using the Internet and other communication technologies (debate)
CzechPrvní je ochrana potravin, následuje výroba krmiv a zabezpečení dodávek energie.
The first concern is food production, followed by fodder and then the supply of energy.
Czech. - Ochrana zvířat před krutostí je velmi důležitou zodpovědností.
in writing. - Protecting animals from cruelty is a very important responsibility.
CzechPožadavkem do budoucna je ochrana práva každé země na udržitelnou výrobu.
Defending each country's right to sustainable production is a future requirement.
CzechOchrana našich ekonomik nebo vnitrostátního zemědělství nepředstavuje protekcionismus.
Protecting our economies or national agriculture is not a byword for protectionism.
CzechHlavní prioritou musí být ochrana životního prostředí v povodí Dunaje.
The number one priority must be to protect the environment in the Danube basin.
CzechToto město je kulturním pokladem, jehož ochrana by měla ležet na srdci opravdu každému.
This is a treasure which everyone in the world should take care to protect.
CzechOchrana životního prostředí je příliš důležitá na to, aby byla ponechána levici.
The environment is altogether too important to be left to the Left.
CzechOchrana práv dítěte je rovněž jedním z hlavních cílů Evropské unie.
Protecting children's rights is also one of the main aims of the European Union.
CzechOchrana spotřebitele v Evropě je pro labouristickou stranu klíčovou prioritou.
Protecting consumers is a key priority of the Labour Party in Europe.
CzechOchrana investorů by měla zůstat zásadní prioritou investičních dohod.
Protecting investors should remain the top priority in investment agreements.
CzechZaprvé nesmíme zapomínat, že hlavním cílem je ochrana mladých lidí.
First of all, we must not forget that the main target is to protect young people.
CzechPředmět: Ochrana spotřebitelů před spamy, spywarem a škodlivými programy
Subject: Protecting consumers against spam, spyware and malicious software
CzechJejich ochrana a obhajoba tvoří základ každé politiky z dílny Evropské unie.
Protecting and speaking up for these is the core of any policy made in the European Union.
CzechZaprvé, že prioritou bude ochrana mořského a pobřežního životního prostředí.
Firstly, that priority is given to the preservation of the marine and coastal environment.
CzechCílem partnerství EU-Latinská Amerika není jen ochrana obchodního zisku.
The aim of the EU-Latin American partnership is not just to protect commercial profits.