"obrazu" traduzione inglese

CS

"obrazu" in inglese

Consulta le frasi di esempio per vedere il contesto in cui "obrazu" viene usato.

Esempi di utilizzo "obrazu" in Inglese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

CzechA jak jsem se přibližoval k tomu obrazu, viděl jsem detail, který tam nebyl.
And as I walked towards the picture, I was expecting detail that wasn't there.
Czech(Smích) Vytvořila jsem sérii obrazů, výstřižků, a skládala je do alb.
(Laughter) So I made series of images, cuttings, and I assembled them in portfolios.
CzechNa této aukci pro vás máme několik úžasných obrazů na podporu velmi dobré věci.
It doesn't strike me that they had so much inside them. ~~~ Girl: Thank you, ladies and gentlemen.
CzechSe slibem uspořádat výstavy svých obrazů jsem je odeslala a dorazila do Mahabalipuramu.
Promising to give exhibitions of paintings, I shipped my paints and arrived in Mahabalipuram.
CzechV lednu jsem viděla výstavu obrazů Fernanda Botera v knihovně univerzity Berkley v Kalifornii.
In January I saw an exhibit of Fernando Botero's paintings at the UC Berkeley library.
CzechA nakonec bych vás opustil s jen letmým pohledem, který nás zavede zpět do světa obrazů.
And finally, I'd like to leave you with a glimpse that takes us back to the world of imagery.
CzechV příkladu experimentu, o kterém Vám budu vyprávět, to jsou tisky obrazů od Moneta.
In this case, because the experiment I'm going to tell you about uses them, these are Monet prints.
Czech(Smích) Teď jasně vidíme, co z obrazu bylo jen stěží rozeznatelné.
And I would like to show you here my tidied up version of this picture.
CzechTakže je mnoho vizuálního, spousta obrazů, které proudí k nám.
So a lot of your vision -- the bulk of it is visual, and it's pouring in.
CzechMyšlenkami ovládaný počítač vám dovolí vytvořit sérii živých obrazů z vašeho života.
What thought-controlled computing can allow you to do is build colorful layered pictures of our lives.
CzechNicméně, čtyři oblasti, o které Komise žádala, jsou pouze součástí daleko širšího obrazu.
Nevertheless, the four areas requested by the Commission are only a part of a much bigger picture.
CzechTento týden zbývá přidat poslední část mozaiky do obrazu této silné pozice.
This week, the final pieces will be put in place to provide a complete picture of this strong position.
CzechNastavení kvality obrazu v digitálním fotoaparátu je příliš nízké,.
The image quality setting on your digital camera is set too low.
CzechA když máte přivřené oči, tak vlastně z ostrého obrazu děláte neostrý.
And when you're squinting, what you're doing is you're turning that from fine-grain to coarse-grain.
CzechObraz krize, který budeme mít za pár měsíců, se bude lišit od obrazu krize nynější.
The picture of the crisis in a few months is going to be a different one to the picture that we have today.
CzechTakže bych do tohoto obrazu rád vrátil trochu pořádku.
So I'd like to -- I wanted to reintroduce some structure into that picture.
CzechDalší informace týkající se správy barev naleznete na webu Správa barev obrazu Microsoft.
You can also find additional information about color management at the Microsoft Image Color Management website.
Czech. ~~~ Takže společná a týmová tvorba celkového obrazu zcela mění způsob spolupráce.
(Laughter) So the act of collectively and collaboratively building the image transforms the collaboration.
CzechI to je vyjádřeno v biblickém slovníku, když se učíme o tom, že jsme byli vytvořeni k obrazu Božímu.
This is also expressed in biblical vocabulary when we are taught that we were created in the divine image.
CzechTéměř všechny mají standardní poměr stran 4:3, jehož výsledkem je stejný poměr šířky k výšce obrazu (4:3).
Almost all have a standard 4:3 screen ratio, with resolutions in the same 4:3 ratio of width to height.

Impara nuove parole

Czech
  • obrazu

Cerca altri termini nel dizionario Italiano-Francese.