"obezřetnost" traduzione inglese

CS

"obezřetnost" in inglese

CS obezřetnost
volume_up
{femminile}

obezřetnost (anche: obezřelost, opatrnost, upozornění, varování)
volume_up
caution {sostantivo}
Zaprvé je oprávněná jistá obezřetnost a opatrnost ve věci měřitelných cílů.
First, a certain caution and prudence are justified with respect to quantifiable goals.
Namísto velkých cílů navrhuji obezřetnost, ale i kontrolu těchto prostředků, které poskytujeme.
Instead of big targets, we propose caution and monitoring of the resources we provide.
Ráda bych proto upozornila, že vyžaduje pozornost a obezřetnost.
I therefore appeal for care and caution.
obezřetnost (anche: opatrnost, rezervovanost, rozvaha, soudnost)
volume_up
discretion {sostantivo}
volume_up
deliberation {sostantivo}
Tento balíček je třeba přijmout rychle, ale bylo by chybou, kdyby na prvním místě stála rychlost, a až po ní přišla obezřetnost.
This package needs to be adopted pretty quickly, but it would be a bad thing if speed came first and deliberation second.
obezřetnost (anche: opatrnost)
volume_up
circumspection {sostantivo}
Tato obezřetnost je zvláště důležitá v oblasti environmentální politiky, má-li být široce akceptována.
Such circumspection is particularly important in the area of environmental policy if it is to gain wider acceptance.
obezřetnost
volume_up
guardedness {sostantivo}

Esempi di utilizzo "obezřetnost" in Inglese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

CzechTato nemoc je přetrvávající hrozbou a my nesmíme snižovat svou obezřetnost vůči ní!
This disease is an ongoing threat and we must not lower our guard against it!
CzechFiskální obezřetnost nepochybně naznačuje probuzení ve spotřebitelském klimatu.
Without doubt, fiscal prudence implies a shake-up in the consumer climate.
CzechVelká obezřetnost je také nezbytná v souvislosti s vysokým objemem likvidity v eurozóně.
Strong vigilance is also called for in the light of ample liquidity in the euro area.
CzechV případě takovýchto vlivů na zdraví je obezřetnost zásadní.
Prudence as regards those effects on health is essential.
CzechUkrajinci jsou dobří, štědří, dobromyslní lidé, ale z politického hlediska bych doporučoval velkou obezřetnost.
The Ukrainians are a good, generous, warm-hearted people, but politically I would counsel great care.
CzechJeden řádek textu přidaný do mezinárodní dohody, i když je nutný, nenahradí skutečnou reformu a obezřetnost.
One line of text added into an international agreement, although necessary, will be no substitute for real reform and prudence.
CzechMusíme zachovat v této věci obezřetnost.
CzechProto je nezbytná velká obezřetnost, aby dlouhodobější inflační očekávání v eurozóně zůstala pevně ukotvená.
Accordingly, strong vigilance is required in order to ensure that longer-term inflation expectations for the euro area remain well-anchored.
CzechVelká obezřetnost je také nezbytná v souvislosti s vysokým objemem likvidity a silným růstem peněžní zásoby i objemu úvěrů v eurozóně.
Strong vigilance is also called for in the light of ample liquidity and buoyant monetary and credit growth in the euro area.
CzechRozdělení zdrojů SZP mezi zemědělce v Evropské unii, jež představuje prioritní otázku veřejné diskuse, vyžaduje obezřetnost.
The distribution of CAP resources between farmers in the European Union, which is at the top of the public dialogue agenda, requires care.
CzechMá-li však tato zásada platit v první řadě, nesmí být výsledkem jejího uplatňování extrémní rozhodnutí, v jejichž důsledku by občané vnímali obezřetnost jako nemístnou.
However, if it is to prevail, its application must not result in extreme decisions that would lead citizens to view precaution as ineptitude.
CzechNení pochyb o tom, že obezřetnost vyžaduje, abychom reagovali na otázky nanomateriálů nebo spermatu klonovaných býků, které již mnoho evropských chovatelů dovezlo.
There is no doubt that prudence requires us to respond to questions about nanomaterials, about the semen of cloned bulls, already imported by many European breeders.
CzechRovněž sdílím názor, že by Komise měla prokázat větší obezřetnost při provádění či rozšiřování obchodních dohod se zeměmi, které stále porušují základní lidská práva.
I also share the view that the Commission should show greater concern when executing or extending trade agreements with countries which continue to infringe fundamental human rights.
CzechDomnívám se také, že patřičný způsob jednání vyžaduje patřičnou znalost, a právě v tomto bodě projevili vaši zpravodajové své velké schopnosti a svou obezřetnost.
I also think that in order to act properly, one needs to understand properly, and it is precisely on this point that your rapporteurs have focused with a great deal of skill and vigilance.