"nabízel" traduzione inglese

CS

"nabízel" in inglese

EN

CS nabízel
volume_up
{verbo}

nabízel (anche: kšeftoval)
volume_up
touted {v.} (simple past tense)

Esempi di utilizzo "nabízel" in Inglese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

CzechPředseda vlády Berlusconi se dnes snažil uplatnit stejný postup u Tuniska a nabízel peníze.
Today, President Berlusconi tried to use the same approach with Tunisia, offering money.
CzechMůžete se rozhodnout, že nechcete, aby vám systém Windows tuto aktualizaci dále nabízel.
You can choose to have Windows stop offering you this update.
CzechPanel Snadné spuštění dříve nabízel zástupce programů, k nimž jste potřebovali rychle přejít.
In the past, the Quick Launch toolbar offered shortcuts to the programs you needed to get to quickly.
CzechŽivot mi nabízel možnosti a já je bral.
The world presented me with options, and I took them.
CzechA co objevila bylo, že na každých deset podílových fondů, které zaměstnanec nabízel, klesal podíl účasti zaměstnanců o dvě procenta.
And what she found is that for every 10 mutual funds the employer offered, rate of participation went down two percent.
CzechJe nepřijatelné, aby předseda skupiny v tomto Parlamentu nazýval předsedu Evropské rady "mokrým hadrem", místo aby nabízel politickou kritiku.
It is unacceptable for a group chair to call the President of the European Council a 'damp rag' in this Parliament, rather than offering political criticism.
CzechTo, co leží u kořenů všech těchto situací, je především stávající evropský hospodářský a sociální model: místo aby nabízel zajištění, vede k větší nejistotě.
What lies at the root of all these situations is first and foremost the current European economic and social model: instead of providing security, it leads to greater insecurity.