"krutost" traduzione inglese

CS

"krutost" in inglese

CS

krutost {femminile}

volume_up
krutost (anche: surovost, ukrutnost)
Tvrdí, že tato krutost páchaná na zvířatech je přínosem i pro chov zvířat, které jsou díky klonování zdravější.
They claim that this cruelty to animals also benefits the pigs, which are supposedly healthier thanks to cloning.
Otroctví, jak známo, bylo preferovaným prostředkem úspory pracovních sil, a krutost byla oblíbenou formou zábavy.
Slavery, of course, was the preferred labor-saving device, and cruelty was a popular form of entertainment.
Odmítám krutost vůči zvířatům, jsem však přesvědčen, že tento problém byl záměrně překroucen, aby u poslanců Evropského parlamentu vyvolal emotivní odezvu.
I reject animal cruelty but I believe this issue has been deliberately distorted in order to provoke an emotive response among MEPs.
krutost
krutost (anche: ukrutnost, zvěrstvo)
Bezesporu se v Evropě jedná o nejhorší krutost od druhé světové války.
It is without a doubt the worst atrocity in Europe since the Second World War.
Samozřejmě že veškerá úmyslná krutost vůči civilistům ze strany armády musí být potrestána.
Of course, any deliberate atrocities against civilians by the military must be punished.
krutost (anche: nelidskost)
. - Toto usnesení nám tragicky připomíná, že krutost člověka k člověku neskončila po holokaustu 2. světové války.
. - This resolution tragically reminds us that 'Man's inhumanity to man' is not something that ended after the Holocaust of World War II.
krutost
krutost (anche: bezcitnost)
krutost (anche: bezcitnost)

Esempi di utilizzo "krutost" in Inglese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

CzechSamozřejmě že veškerá úmyslná krutost vůči civilistům ze strany armády musí být potrestána.
Of course, any deliberate atrocities against civilians by the military must be punished.
CzechV našem mladistvě naivním chápání to symbolizovalo svévoli a krutost určitého systému.
To our youthfully naive way of thinking, this was the epitome of the arbitrariness and ruthlessness of a particular system.
CzechVe skutečnosti to není krutost trestu, která hraje klíčovou roli v prevenci, ale nevyhnutelnost.
In reality, it is not the severity of the punishment which determines its importance in prevention, but its inevitability.
CzechKrutost v podobě zločinů proti lidskosti je i nadále součástí ozbrojených konfliktů na mnohých místech Afriky a Asie.
In armed conflicts in a number of locations in Africa and Asia cruelties representing crimes against humanity continually take place.
CzechJe to obyčejná krutost.
They launched over 1 400 000 of them, and they launched them in recent days, when the truce and ceasefire had already been declared.
CzechJediným řešením pro dělníky je bojovat za moc nejnižších vrstev a hospodářství nejnižších vrstev, aby tak zvrátili kapitalistickou krutost.
The only solution is for the workers to fight for grassroots power and a grassroots economy to overturn capitalist barbarity.
CzechTyto eufemismy, které mají otupit bdělost, nijak nesníží brutalitu, krutost, násilí na ženách ani ubohost této strategie.
These euphemisms designed to numb the conscience cannot make it any less brutal, violence against women less cruel or this strategy less deplorable.