Search for the most beautiful word
glimpses
rotten egg

VOTE NOW

Traduzione inglese-polacco per "bullfighting"

 

"bullfighting" traduzione polacco

Risultati: 1-10 di 10

bullfighting {sostantivo}

bullfighting {sostantivo} (anche: bullfight)

corrida {f}

bullfighting {sostantivo} (anche: bullfight)

bullfight {sostantivo}

bullfight {sostantivo} (anche: bullfighting)

corrida {f}

bullfight {sostantivo} (anche: bullfighting)

 

Sinonimi

Sinonimi (inglese) per "bullfighting":

Sinonimi (inglese) per "bullfight":

 

Esempi di utilizzo

Esempi di utilizzo "bullfighting" in Polacco

Questa frasi vengono da una fonte esterna e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

Sometimes we also kill them where there is no economic reason - for sport, such as hunting, or for entertainment, such as in bullfighting.

Zabijamy je też czasem bez potrzeby gospodarczej, dla sportu, jakim jest łowiectwo, dla rozrywki, np. podczas corridy.

I await the day when the United States of America or Australia wake up to the fact that there is bullfighting in Spain and elk hunting in Finland.

Czekam na dzień, kiedy Stany Zjednoczone lub Australia uświadomią sobie fakt praktykowania walk byków w Hiszpani oraz polowań na łosie w Finlandii.

In particular, the EPLP does not support subsidising the production of tobacco; bullfighting; new funds for dairy, sheep and goats and funds for publicising the CAP.

W szczególności nie popierają oni dotowania produkcji tytoniu, walk byków, nowych środków dla mleczarstwa, hodowli owiec i kóz ani funduszy na promowanie WPR.

The Danish Liberal Party also voted against a statement that prevents the payment of a special male bovine premium for bulls used for bullfighting.

Duńska Partia Liberalna głosowała również przeciwko oświadczeniu uniemożliwiającemu wypłatę specjalnych premii wołowych w przypadku byków wykorzystywanych do walk byków.

It is also a scandal that the EU budget should be used to support bullfighting, which is a tradition I do not consider to be compatible with modern values and animal rights.

Skandalem jest również to, że z budżetu UE ma być finansowana promocja walk byków, które według mnie są tradycją sprzeczną z nowoczesnymi wartościami i prawami zwierząt.

Bullfighting and cockfighting are unsavoury spectacles but the EU recognises that they should be allowed to continue within the EU in regions where an unbroken tradition exists.

Walki byków i kogutów też są nieprzyjemnym widowiskiem, ale UE uznaje, że trzeba pozwolić na ich kontynuację w regionach UE, w których mają nieprzerwaną tradycję.
 

Suggerisci una nuova traduzione dall'inglese al polacco

Suggeriscici le tue traduzioni! Ci sono parole che non sei riuscito a tradurre? Vuoi aggiungere dei termini tecnici o delle espressioni regionali in inglese? Partecipa all’espansione del nostro dizionario inglese-polacco e diventa un traduttore.

IngleseInglese

Le ultime parole suggerite dagli utenti: to withdraw a bill, bill, prudishness, bounteous, bounteous

Parole simili

bull-fight · bull's · bulldog · bulldozer · bullet · bulletin · bulletins · bulletproof · bullets · bullfight · bullfighting · bullfights · bullfinch · bullfrog · bullhead · bullheaded · bullheadedness · bullhorn · bullied · bullies · bullion

Dai un’occhiata nel dizionario Rumeno-Italiano di bab.la.